Stichting Orion

Orion biedt openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 9 locaties geven wij speciaal onderwijs en passende zorg, voor leerlingen tot 18 jaar en waar nodig tot 20 jaar. Onze werkwijze is afgestemd op de behoefte van onze leerlingen. Ieder kind, met elke godsdienst of levensbeschouwing, is welkom!

Speciaal in onderwijs

Orion is gespecialiseerd in onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met:

  • verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte
  • psychiatrische, psychische en/of gedragsproblemen

Speciaal in begeleiding 

Door het delen van kennis en erva­ring vanuit het speciaal onderwijs levert het Expertisecentrum Orion een bijdrage aan passend onderwijs. De kracht is dat zij vanuit prak­tijkervaring in het speciaal onderwijs de vertaalslag maken naar de dagelijkse praktijk in het regulier on­derwijs. De adviseurs bieden ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn het uitvoeren van een observatie, ondersteuning van de leerling, co-teaching van een leer­kracht of het verzorgen van een stu­diedag.

Speciaal voor de toekomst 

Binnen de Orion Werkstraat worden leerlingen voorbereid op hun toekomstige werkomgeving. Hiertoe is er een gezamenlijke werkmethode rondom arbeidsvoorbereiding, -toeleiding en -inpassing. De locaties zijn gespecialiseerd in specifieke beroepsgroepen, leerlingen volgen een deel van hun onderwijstraject flexibel op de locaties, zodat zij de leerroute volgen die bij hen past. Stages worden vanuit het stagebureau georganiseerd. Tevens worden vanuit het stagebureau contacten gelegd en onderhouden met de (nieuwe) stagebieders en toekomstige werkgevers. De Werkstraat wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds.

We zijn er trots op dat we zoveel kinderen onderwijs kunnen bieden dat bij hen past om ze een goed mogelijke toekomst te kunnen bieden.